Z/20/070877 nieuwe inspraakmogelijkheden op ontwerp Uitnodigingskader zon en wind

Aan de burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalten,

Met deze mail willen wij een aanvulling doen op onze eerdere inspraakreactie.
Zoals bekend hebben wij een enquête gehouden onder  de inwoners van Barlo. 70 personen hebben deze enquête ingevuld. Onderstaand treft u een samenvatting aan van het resultaat.
De enquête startte met een aantal algemene vragen. Zie hieronder de samenvatting van dit onderdeel

·         70% geeft aan niet of nauwelijks op de hoogte te zijn van de plannen van de gemeente en het streven om in 2030  energieneutraal te willen zijn.
·         51,4% heeft de voorlichting van de gemeente hierover al matig ervaren
·         Op de vraag of er een voorkeur is voor windmolens of voor zonnevelden heeft 42,9% de voorkeur voor windmolens en 25,7% voor zonnevelden. 10% heeft de voorkeur voor een combinatie van beiden
·         Op de vraag welk formaat zonneveld de voorkeur zou hebben, antwoordt 44,3% dat zij geen zonnevelden wensen, 22,9% gaat voor mini zonnevelden en 15,7% voor kleine zonnevelden
·         Op de vraag welke van de 3 categorieën windmolens de voorkeur zou hebben  geeft 47,1% aan de voorkeur te geven aan grote windmolens ( 80 meter plus) 30% wenst geen windmolens en 18,6% geeft de voorkeur aan kleine windmolens

Vervolgens zijn er een aantal stellingen genoemd waarop men kon antwoorden met ‘” eens” of “oneens”
·         Windmolens van 250 meter plaatsen ten noorden en oosten van het Aaltense Goor
o   62,9% oneens
o   37,1% eens
·         Liever een klein aantal hoge windmolens dan meer lage windmolens
o   48,6% oneens
o   51,4% eens
·         Groeperen van windmolens
o   30% oneens
o   70% eens
·         Zonnepanelen op armere landbouwgrond plaatsen       
o   58,6% oneens
o   41,4% eens
·         Voorkeur voor winning van zonne-energie op het dak
o   7,1% oneens
o   92,9% eens
·         Bewoners financieel laten anticiperen
o   61,4% geen interesse in participatie
o   38,6% interesse in participatie
·         Initiatief vanuit burger of exploitatiemaatschappij
o   58,6%combiatie van beiden
o   40% initiatief vanuit de burger

Aan het einde van de enquête werd vraag gesteld “Zijn er alternatieven volgens u, waarmee de norm om in 2030 energieneutraal te willen zijn, ook gehaald kan worden. Zo ja, welke zouden dat dan kunnen zijn?

Ook deze reacties willen wij u niet onthouden. In de bijlage (klik op bijlage voor de pdf) treft u de reacties op deze vraag aan.

Wij willen u vragen om de resultaat van de enquête mee te nemen in de gemeenteraadsvergadering en wij zien uw reactie dan ook met belangstelling tegemoet 

Vriendelijke groet

Jolanda te Hennepe

Namens Barlo’s Belang